Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU  W KOMUNIKACJI  PODMIEJSKIEJ
,,EKSPRESS-BUS’’ Robert Włodarczyk
I WARUNKI OGÓLNE.

W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu.

1. Regulamin regularnego przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami transportu zbiorowego , zwanego dalej „Regulaminem”, obowiązuje w autobusach Firmy ,,EKSPRESS-BUS” Robert Włodarczyk.
2. Przez „przewoźnika” rozumieć należy Firmę ,,EKSPRESS-BUS” Robert Włodarczyk wykonującą regularne przewozy osób w podmiejskiej komunikacji autobusowej.
3. Przez „pojazd” rozumieć należy autobusy przewoźnika przeznaczone do przewozu osób i bagażu ręcznego w regularnej komunikacji publicznej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.
4. Przez „pasażera” rozumieć należy osobę znajdującą się w pojeździe oraz posiadającą ważny bilet na danej trasie.
5. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o ważny bilet tzn.: określony dzień i godzinę
6. Pasażer korzystający ze zniżki handlowej ma obowiązek posiadać do okazania podczas zakupu biletu, a także w trakcie podróży dokumentu ze zdjęciem uprawniającym go do korzystania ze zniżki. Zniżka handlowa dotyczy:
7. Studentów i młodzieży uczącej się, którzy powinni posiadać legitymację uczniowską bądź studencką,
8. Każdy prawny opiekun posiadający pełnopłatny bilet może zabrać ze sobą bezpłatnie  dziecko do lat czterech, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.
9. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.
10. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługę pojazdu, osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje wyraźny znak podniesioną ręką.
11. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.
12. Zakaz przewozu dużych zwierząt np. psów (takich jak owczarek niemiecki, doberman).
13. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:
-zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe,
-uciążliwych dla innych pasażerów,
-odmawiających uregulowanie opłaty za przejazd.


1. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
2. Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnieni pracownicy ,,EKSPRESS-BUS” Robert Włodarczyk posiadający odpowiedni identyfikator.
3. Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością  ,,EKSPRESS-BUS” Robert Włodarczyk.
4. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres:
    • ,,EKSPRESS-BUS” Robert Włodarczyk , Wistka 102, 98-337 Strzelce Wielkie
    • Telefonicznie: 725-150-201
    • Meilowo: ekspress-bus@wp.pl

II. SPRZEDAŻ BILETÓW

1. W autobusie u kierowcy można nabyć bilety tylko na dany kurs.
2. Pasażerowi nie wolno odstępować zakupionego biletu innej osobie.
3. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany będzie uważany za nieważny.
4. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
5. Bilety skradzione lub zagubione są uważane za bezzwrotnie stracone i na ich miejsce nie będą wystawiane duplikaty
6. W trakcie podróży pasażerowie proszeni są o zachowanie swojego biletu do kontroli.
7. Bilet miesięczny uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów na określonej linii Przewoźnika
8. Bilet miesięczny ważny jest z dokumentem tożsamości.
9. Prawo do nabywania ulgowych biletów miesięcznych posiadają osoby wymienione jako uprawnione do ulg ustawowych wprowadzonych ustawą .
10. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera braku ważnego biletu zostanie nałożona kara w wysokości 350,00 zł.


III. BAGAŻ

1. Firma ,,EKSPRESS-BUS” Robert Włodarczyk zobowiązuje się bezpłatnie przewieźć jedną sztukę bagażu o wadze do 20 kg na osobę.
2. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź których przewóz jest zabroniony.
3. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
4. Przewóz zwierząt jest zabroniony z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.
5. Wszystkie rzeczy pozostawione w autobusie, po które nie zgłosi się ich właściciel w ciągu 30 dni od daty znalezienia uznaje się za porzucone i mogą one zostać sprzedane lub w inny sposób zbyte, a dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na organizacje charytatywne przez ,,EKSPRESS-BUS” Robert Włodarczyk
6. ,,EKSPRESS-BUS” Robert Włodarczyk nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi za sobą.
7. W razie utraty bagażu należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierowcę.
8. Bagażu  nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.


IV. OBOWIĄZKI

1. ,,EKSPRESS-BUS” Robert Włodarczyk odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego na bilecie.
2. ,,EKSPRESS-BUS” Robert Włodarczyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spóźnienia pasażerów na inne połączenia, powstałe z przyczyn od nas niezależnych ( między innymi awaria autobusu). 
3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn od nas niezależnych będzie to konieczne.


V. NARUSZENIE PORZĄDKU

1. Zabronione jest spożywanie alkoholu w naszych autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
2. Zabrania się palenia papierosów w autobusach.
3. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
4. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom. W momencie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysokości 100 zł.

KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU.